Η προώθηση των φοιτητών & πτυχιούχων του ΤΕΙ Κρήτης στην αγορά εργασίας αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις του γραφείου διασύνδεσης.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, αλλά και συλλογικούς φορείς, όπως επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κλπ.
 
Το πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρηματίες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό και φοιτητές – πτυχιούχους, οι οποίοι διεκδικούν θέσεις εργασίας.