Πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν:

  •  προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
  •  υποτροφίες, κληροδοτήματα, καθώς και τρέχουσες ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης
  • επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Ιδρύματος, αλλά και τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας
Στο χώρο του γραφείου λειτουργεί βιβλιοθήκη με πλούσιο ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό -σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (οδηγοί σπουδών και επαγγελμάτων, προφίλ επιχειρήσεων, εφημερίδες, κλπ.).  
Επίσης, διαθέτει υπολογιστές κοινής χρήσης για άμεση αναζήτηση και πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης.
 
Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
Το διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών του γραφείου σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο, με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, συλλογικούς φορείς, όπως επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, κ.λ.π., συντελεί στην αποτελεσματικότερη προώθηση των φοιτητών/πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.
 
Η καθιερωμένη τακτική επικοινωνία με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και εργοδότες, η καταγραφή αναγκών που ανακύπτουν σε συνδυασμό με την προώθηση των εξειδικευμένων γνώσεων των στελεχών μας, ενισχύουν την υποψηφιότητα τους στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης.
 
Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία
Φοιτητές και πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα –εφόσον το επιθυμούν- να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που τους ανοίγονται με το πέρας των σπουδών τους.
Οι ατομικές και ομαδικές διαδικασίες συμβουλευτικής, συμβάλλουν στην κατανόηση των εναλλακτικών λύσεων που προκύπτουν, μέσω της παρεχόμενης πληροφόρησης και το συσχετισμό τους με το ατομικό προφίλ, τα προσόντα και τις φιλοδοξίες τους.