Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη
Rethymno Campus, GR-741 00 Rethymno, Crete, Greece
Tel. +30 28310 77965, Fax: +30 28310 77964
e-mail: publicrel@admin.uoc.gr
Πληροφορίες: Μαρία Παπαδάκη Ρέθυμνο, 6-10-2016
Τηλ.:28310-77965 Αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 13100
Ε-mail: publicrel@admin.uoc.gr

Α’ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Technology Innovation Management and
Entrepreneurship, ΤΙΜΕ-ΜΒΕ (http://www.timembe.eu/), διοργανώνει έναν
κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για φοιτητές, αλλά και για το ευρύτερο κοινό,
που αποσκοπούν σε πρακτικές συμβουλές αναφορικά με το πώς μπορεί να
βρει κάποιος εργασία, ή και να τρέξει καλύτερα την επιχείρηση του.
Το πρώτο σεμινάριο, που θα δώσει «πρακτικές συμβουλές για μια
επιτυχημένη συνέντευξη», θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα
14:30, στην αίθουσα Α2-3 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου.

------------------------------------------------
Για ̟περισσότερες πληροφορίες μ̟πορείτε να α̟πευθύνεστε στον κ. Ανδρέα
Παναγό̟πουλο, Τμήμα Οικονομικών Ε̟πιστημών Τηλ. :28310-77395 E-mail:
28310-77395