ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  (Σ.Δ.Γ.)

Ανακοίνωση του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σχετικά με την έκδοση του «Οδηγού Καταπολέμησης των Διακρίσεων λόγω Φύλου στα ΜΜΕ» που εκπονήθηκε από το Σ.Δ.Γ. στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που υλοποίησε με τίτλο: “Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης”     στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, Υπουργείο  Εσωτερικών ,ΓΓΙΦ.  

 

Άρχεία
https://goo.gl/tXuntW