Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ                                                      Ηράκλειο  24-09-2009
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πληροφορίες :   Ηλιάδης Νίκος -             2810379715      
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ
Σύμφωνα με: 
1.Την αρ.Ε5/12029/99 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1956 /τεύχος Β/29-10-1999) « Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» και
2. την αρίθμ.349/16-9-09 πράξη Συμβουλίου Γ.Τ.Θ.Ε
3. Την αρίθμ 1132/24-9-09  Πράξη Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.Κρήτης 
Το Γενικό Τμήμα Θ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης., κάνει γνωστό στους σπουδαστές  ότι πρόκειται να απασχολήσει (με αμοιβή ) δεκαεπτά (17) σπουδαστές για το χειμερινό εξάμηνο 2009/10 επί (10) ώρες την εβδομάδα ο καθένας και με αντικείμενο απασχόλησης « στους χώρους των εργαστηρίων του Τμήματος » Τομείς Επιστήμης Υπολογιστών 10 σπουδαστές, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών 3 σπουδαστές και Φυσικής 4 σπουδαστές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος Θ.Ε. από 25/9/2009 μέχρι και 1/10/2009
Η πρόσκληση αναφέρεται μόνο για σπουδαστές της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω αποφάσεων. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία που να αναφέρει τα μαθήματα που έχει περατώσει επιτυχώς με την αντίστοιχη βαθμολογία. 
2. Ακριβές Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
3. Αίτηση που θα χορηγηθεί από την γραμματεία
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                   
                                          ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ