Π.Μ.Σ. (ΤΕΙ Πειραιά) "Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά λειτουργεί  από το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων με εξειδικεύσεις σε Διεθνές Marketing και Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008
Σκοπός του   Προγράμματος   είναι η μύηση  νέων επιστημόνων πτυχιούχων, ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, στα νέα δεδομένα των διεθνών επιστημονικών δρώμενων της ειδικότητας της Διοίκησης Επιχειρήσεων  με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα δημιουργώντας εξειδίκευση  στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, όσο και στην διεθνή αγορά δημιουργώντας εξειδίκευση  στο Διεθνές Marketing.  
Το Πρόγραμμα λειτουργεί σαν πλήρους ή μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών εξαμήνων για τους σπουδαστές πλήρους απασχόλησης ή έξι εξαμήνων για τους σπουδαστές μερικής απασχόλησης. 
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων (International MBA) με δύο εξειδικεύσεις:
• Marketing 
• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων  και ΤΕΙ, οι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών, ΤΕΦΑΑ  και  απόφοιτοι ξένων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως προπτυχιακής ειδικότητας. Στους φοιτούντες παρέχεται αναβολή στράτευσης.
Οι  αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα international.mba.tei@gmail.com,  ή προσωπικά στη διεύθυνση  :
Π. Ράλλη & Θηβών 250  Αιγάλεω  12244 Κτίριο Δ’ Γραφείο 310
Τηλ : 210–53811135                210-5381197        
Fax :  210–5381429
Email     : international.mba.tei@gmail.com
Web site: http://mngdep.teipir.gr/index_1.asp