Στη σελίδα αυτή παρατίθενται πληροφρίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διαμονή σε χώρες του εξωτερικού, ενώ οι χρήσιμες διευθύνσεις θα σας βοηθήσουν να αντλήσετε πληροφορίες απαραίτητες για την εξασφάλιση της θέσης σας στο ίδρυμα της επιλογής σας.