Στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης υπάρχουν μεταξύ άλλων οι παρακάτω οδηγοί υποτροφιών απ' όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 22 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής πόρων σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν - 2014/2015
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 11434/17-10-2014 Υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2850/Β/22-10-2014, ΑΔΑ: 7ΞΠΤ9-ΨΞΞ) ανακοινώνει την προκήρυξη είκοσι δύο περίπου θέσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν για το ακαδ. έτος 2014-2015.
IKY/ Ελληνική Εθνική Μονάδα για το Erasmus+
14234 Νέα Ιωνία|Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | T +30 210 3726397 | F +30 210 3221863
dmaragos@iky.gr | www.iky.gr| FB https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency
Twitter: @IKY_erasmusplus

Άρχεία
DT_ΕΟΧ_ΙΚΥ.docx

Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας 2015 (διαβάστε επισναπτόμενα αρχεία).

Άρχεία
120741.tif
121092.tif

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη και την αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων για 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  JEAN MONNET
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JEAN MONNET EUROPEAN CENTRE  OF EXCELLENCE
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
 
Κλεομένους 22Α, 106 75 Αθήνα
Τηλ. 210  72 20 508210  72 20 508, Fax: 210  3617711
Κleomenous 22Α, 106 75 Athens
Τel:   +30 210  72 20 508210  72 20 508, Fax: +30 210 3617711

 

Διαβάστε εδώ σχετικά με υποτροφίες της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας

For many years, the Fulbright Foundation in Greece has promoted exchange programs between Greece and the United States, awarding scholarships to graduate students, and researchers in affiliation mainly with recognized Greek universities and polytechnic schools (AEI).

However, many programs are open to TEI students and faculty members while we are looking to add more opportunities.

The following Fulbright scholarship programs are open to applications from TEI affiliated candidates:
 
Visiting Scholars: http://www.fulbright.gr/greek_research.html  - for candidates who have obtained their Ph.D. degree for a minimum of 4 years;
European Student Leaders: http://www.fulbright.gr/greek_programs_professional.html - for undergraduate students in their first of second year of study (upon recommendation);
Fulbright-Schuman Fellowship: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ - geared towards EU citizens who wish to study, research, or lecture on a topic relevant to U.S.-EU relations, EU policy, or EU institutions (administered by the Commission for Educational Exchange between the United States and Belgium);
Intercountry Lecturing Awards: http://www.fulbright.gr/american_intercountry.html - your institution or department can make a request for a US scholar (lecturing);
Fulbright Specialist Program: http://www.fulbright.gr/american_senior.html - your institution or department can make a request for a US specialist (non-research);
Fulbright Scholar-in-Resident Program: https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=scholar+in+residence – a US institution can make a request to invite a Greek scholar (teaching).
 
Recruitment for all educational exchange programs is based on open, and fair national competition, and on individual merit and academic excellence.Important factors for the selection of candidates are: professional qualifications, record of service to the field and to the home institution, career potential, civic engagement, personal qualities/abilities to serve as a cultural ambassador for Greece. All awards are subject to the Fulbright Foundation policies in compliance with the Foreign Scholarship Board (FSB) guidelines and all governmental regulations regarding visas, immigration, travel and residence.
We remain at your disposal for any further information.
 
Kind Regards,
 
Els Hanappe (Ms.)
Greek Program Coordinator
 
The Fulbright Foundation in Greece
6 Vassilissis Sophias Avenue
10674 Athens, Greece
Phone: +30 210-7241811+30 210-7241811+30 210-7241811+30 210-7241811 & 812, Ext.203
Fax: +30 210-7226510

ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ  Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ (ΕΕΑ-EΖΕΣ)» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR 02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΙΚΥ θα προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Χορήγηση Υποτροφιών για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας ή τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ακαδ. έτους 2014-2015». Η δαπάνη του εν λόγω προγράμματος θα ανέλθει σε ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΧΜ-ΕΟΧ κατά 85% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 15%
 
Το ΙΚΥ ως ενδιάμεσος φορέας θα διαχειριστεί πρόγραμμα (Small Grant Schemes- SGS ΙΙ), το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, μέσω της επιχορήγησης μέρους των σπουδών ή ολόκληρης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε AEI/ Οργανισμούς των Δοτριών Χωρών.
Ειδικότερα, οι υποτροφίες αφορούν σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αποδεδειγμένα (με βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) ερευνητική εργασία σε ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα των δοτριών χωρών και σε γνωστικά πεδία συναφή με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία – Υδροβιολογία» «Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης Υδάτινων Πόρων» «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία» «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις» «Επιστήμες Περιβάλλοντος».
Οι δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για διάστημα 18 μηνών. Η επιλογή τους θα γίνει με διαδικασία αξιολόγησης βάσει ειδικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, συνάφεια βασικού πτυχίου με τα υπό προκήρυξη γνωστικά πεδία, γνώση ξένης γλώσσας προγράμματος σπουδών- έρευνας, αιτιολογική έκθεση). Κάθε υπότροφος θα λάβει επιχορήγηση ύψους έως 30.000€ που θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης- επιστροφής. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται το προσεχές διάστημα.
Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τα αναλυτικά κριτήρια μοριοδότησης, οι όροι λήψης της υποτροφίας, το ακριβές ύψος των επιλέξιμων δαπανών και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης θα ανακοινωθεί μέσω της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

Διαβάστε εδώ.

Το ΙΚΥ προκηρύσσει 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα με παράλληλη ένταξη στην αγορά εργασίας- πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου!

Εκ μέρους του Καθηγητή Γιώργου Ιωάννου, Διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επισυνάπτω ανακοίνωση που αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για παρακολούθηση του Full-time προγράμματος του ΜΒΑ International το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους με καινοτόμες ιδέες, που αποτελούν προϊόν έρευνας ήβρίσκονται σε πρωτογενές στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Αυγούστου 2014. Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη.